+31611087291 info@peakmarketing.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN Peak Marketing (PM) 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst van Peak Marketing (hierna: PM).

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst door PM wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

1.3 De klant die eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met PM gesloten overeenkomsten die toezien op zoekmachine optimalisatie (SEO) en Google AdWords (SEA).

1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen (offertes) van PM zijn ten hoogste 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. PM kan een vervallen aanbieding alsnog gestand doen door akkoord te gaan met de latere aanvaarding, welk akkoord ook kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat er nadien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door PM.

 1. Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

3.1 De klant dient alle gegevens waarvan PM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PM te verstrekken. Bij wijzigingen in deze gegevens dient de klant PM onmiddellijk te informeren. PM is niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele wijzigingen indien de klant de wijzigingen niet tijdig of uitdrukkelijk heeft gemeld.

3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PM zijn verstrekt, dan is PM gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van PM.

3.3 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PM verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. PM is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat PM is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3.4 PM bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. PM selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 Het staat PM vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. PM is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de klant een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(n) betreft.

3.6 Indien PM in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de klant zich bedient, dan handelt PM daarbij steeds namens de klant. De tussen de klant en PM gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de klant aan PM.

3.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van PM overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. 

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is PM gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.9 Eventuele door de klant gewenste aanpassingen in de door PM vervaardigde werken dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na verstrekking hiervan schriftelijk aan PM te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk (artikel 7) leiden, waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PM.

3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie van PM in de Nederlandse taal. Rapportages kunnen echter in het Engels worden verstrekt, dit naar keuze van PM. Tenzij anders overeengekomen, , hanteert PM het door de klant bekend gemaakte e-mailadres als het primaire correspondentieadres.

3.11 Bij aflevering van een website zal de opdrachtgever het volledige recht krijgen en zal PM alle wachtwoorden en gegevens overdragen.

3.12 Website opdrachten zijn maximaal 12 maanden geldig, als er na deze 12 maanden aanpassingen moeten worden gedaan zullen wij hier ons uurtarief rekenen a €75,00 excl. 21% BTW.

 1. Zoekmachine optimalisatie (SEO)

4.1 De werkzaamheden die PM in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren strategie, zoekwoorden en zoekzinnen analyse, het ontwikkelen van een SEO contentplan (excl.contentcreatie), SEO Quickscan (techniek), Contentcreatie (optioneel), instellen/optimaliseren van Google Mijn Bedrijf (optioneel), en Implementatie van Google Analytics (optioneel).

4.2 Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.

4.3 Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na het het live zetten van de aanpassingen op de website.

 1. Google AdWords (SEA)

5.1 De werkzaamheden die PM i.v.m. het adverteren in Google AdWords (SEA) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het volgende:

ontwikkeling Search Advertising campagne(s) (1 URL, tenzij anders overeengekomen), ontwikkeling advertentiegroepen (max. 50 woorden per advertentiegroep), ontwikkeling advertentieteksten, instellen locatie-extensies (CTR) (optioneel), creatie tekst, title-, description- en keywordtag (optioneel), implementatie Google Analytics (optioneel), Call tracking (optioneel), ontwikkeling Display campagne(s) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel), ontwikkeling Shopping campagne(s) waarbij de klant de feedlijst(en) aanlevert (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel) en ontwikkeling YouTube(s) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel).

5.2 De overige werkzaamheden van PM op het gebied van Google AdWords bestaan o.a. uit: het bepalen van de te hanteren advertentiestrategie, het adviseren over eventuele bijstelling van het aanbevolen klik-budget, het koppelen van de campagne aan de website waaraan de Google AdWords campagne wordt gekoppeld, het beheren van de campagne zodra de campagne live is geplaatst en het periodiek verstrekken van rapportages over de campagne van de klant. Rapportages beperken zich tot informatie over het aantal vertoningen van en kliks op de Google AdWords advertenties en tot het aantal leads dat zich vervolgens via de website aandient. PM is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in dit artikel.

5.3 Adverteren in Google AdWords beperkt zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersite en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.

5.4 De klant dient PM van de benodigde informatie en gegevens te voorzien zoals informatie en/of documentatie over diens onderneming, producten en/of diensten om PM in staat te stellen eventuele noodzakelijke content te creëren. De klant is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.

5.5 PM zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen en/of zoekzinnen in Google via Google AWords, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op PM rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van PM over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen.

5.6 De kosten voor het adverteren in Google AdWords bestaan enerzijds uit de vergoeding die in rekening wordt gebracht door PM voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google. De advertentiekosten zullen niet meer dan 10% hoger liggen dan het overeengekomen dagbudget. Ook is het mogelijk dat het beschikbare dagbudget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks.

5.7 De verschuldigde vergoeding aan PM bestaat uit een maandelijkse vergoeding zoals vermeld in de overeenkomst. De maandelijkse vergoeding is exclusief BTW en het klikbudget voor de advertenties.

5.8 De klant dient de advertentiekosten vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW rechtstreeks aan de partij die de advertenties weergeeft te voldoen. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan deze partij en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de klant jegens PM voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien PM hierdoor niet langer in staat is om haar werkzaamheden te blijven uitvoeren.

5.9 PM is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden (zie artikel 5.2) uitvoert. PM bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare klikbudget wordt besteed. PM is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in artikel 5.2.

5.10 Adverteren in Google AdWords is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. PM is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee.

5.11 Facturen van Google voor de verbruikosten van AdWords worden eenmaal per drie maanden aan de klant toegezonden. Indien de klant tussentijds inzicht wilt hebben in de verbruikskosten, kan PM daar op verzoek van de klant inzicht in geven.

 

 

 1. Socialmedia marketing

6.1 Socialmedia Marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op onder andere Facebook en Instagram welke door PM namens de klant wordt uitgevoerd.

6.2 De klant dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op een socialmedia platform en PM toegang te verschaffen in de rol van ‘beheerder’ tot dit advertentieaccount. PM zal nimmer de eigenaar of verantwoordelijke zijn van deze advertentieaccount. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk.

6.3 De klant dient PM te voorzien van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) aan PM. De foto’s dienen van voldoende kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van PM. Indien de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van de klant.

6.4 De klant dient het in 6.3 bedoelde beeldmateriaal tijdig aan te leveren op een door PM te bepalen wijze, waaronder het bestandsformaat.

6.5 Voor de kosten van socialmedia marketing is hetgeen bepaald in artikel 5.7 en 5.8 van overeenkomstige toepassing.

6.6 Socialmedia marketing is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Facebook en Instagram zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via https://www.facebook.com/policies/ads en https://help. instagram.com/478745558852511. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. PM is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee.

 1. Prijzen, betaling, rente en kosten

7.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

7.2 PM factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de klant bekend gemaakte e-mailadres of via de website www.peakmarketing.nl.

7.3 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.4 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van PM op de klant, met inbegrip van toekomstige vorderingen welke zullen ontstaan gedurende de resterende contractduur, onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. PM is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen. Voor aldus opeisbaar geworden (toekomstige) vorderingen verstrekt PM de klant eerst na voldoening een factuur.

7.5 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdPM en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdPM met een minimum van €150,00 exclusief BTW.

7.6 PM is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens zij gehouden is (verder) te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is PM gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.7 De administratie van PM geldt tussen de klant en PM als bewijs van hetgeen aan PM is verschuldigd, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

7.8 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door PM te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door PM in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

7.9 Kortingen, van welke aard ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de klant toerekenbaar is. In dat geval is de klant het gebruikelijke tarief aan PM verschuldigd. Het gebruikelijke tarief is het tarief verminderd met de verleende korting. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst, wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractsduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra de klant in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. noodzakelijk is. De vervallen korting is verschuldigd onverminderd de overige aanspraken van PM, waaronder nakoming van de primaire verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc.

7.10 Indien is overeengekomen dat betaling dient plaats te vinden middels automatische incasso, dient de klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo aanwezig is op de bankrekening om automatische incasso te doen slagen. Mocht een automatische incasso niet kunnen worden uitgevoerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant alsnog voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur.

7.11 Het samenwerkingstermijn wordt bepaald door de offerte. Als de aangegeven samenwerkingstermijn verstreken is zal de samenwerking automatisch verlengd worden elke maand. De samenwerking kan dan op ieder moment opgezegd worden. De aantal dagen die gewerkt zijn worden dan verrekend d.m.v. een eindfactuur.

 1. Wijzigingen en meerwerk

8.1 Indien PM op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PM. Hiervan is onder meer sprake bij wijziging of toevoeging van een zoekterm of advertentietekst. Toevoeging van een of meerdere zoektermen geldt als aanvulling van de bestaande overeenkomst, waarbij de reeds geldende contractduur ongewijzigd blijft. In andere gevallen is PM steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 De klant is bevoegd om vastgestelde zoektermen te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar is in dat geval gehouden de kosten van PM te vergoeden die hiermee samenhangen. Hieronder kunnen onder meer de kosten vallen voor het schrijven van advertentieteksten, de kosten voor het inrichten of beheren van de campagne, etc. De hoogte van de kosten worden vastgesteld conform de op dat moment geldende gebruikelijke tarieven.

8.3 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en PM, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

8.4 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal PM de klant desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.

8.5 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en PM, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Iedere aansprakelijkheid van PM is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van PM of haar bedrijfsleiding. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 6 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van PM beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar.

9.2 PM kan niet garanderen dat een website gedurende de periode dat PM daar werkzaamheden aan verricht, steeds te allen tijde volledig functioneert en/ of beschikbaar is. PM streeft ernaar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies.

9.3 In geen geval is PM aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade.

9.4 PM is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook jegens PM in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de klant bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

9.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

9.7 De klant vrijwaart PM tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PM of haar bedrijfsleiding.

 1. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alPMede 10 jaar na beëindiging daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Beide partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alPMede 10 jaar na beëindiging daarvan, over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Hieronder worden zowel zakelijke uitingen als uitingen in de privésfeer verstaan. Het verbod geldt ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale) media.

10.3 In geval van overtreding van artikel 10 lid 1 of artikel 10 lid 2 verbeurt de partij die in overtreding is aan de andere partij een direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, alPMede een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalPMogelijkheden, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.

10.4 Het bepaalde in de vorige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van PM om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant, alPMede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De klant stemt er mee in dat PM de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens PM ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij PM en/of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de werken op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door PM, (doen) verwerken.

11.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van PM of haar licentiegevers kunnen bevatten. De klant verbindt zich deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

11.3 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PM van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door PM.

11.4 Indien PM een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de klant beschikbaar gesteld, garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. De klant zal PM vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

11.5 Rechten worden aan de klant steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

 1. Overige

12.1 De klant verleent PM bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval PM (een deel van) haar onderneming aan een derde overdraagt.

12.2 Indien PM namens de klant een Google Shopping campagne verzorgt, dient de website van de klant te beschikken over een geldig SSL certificaat. Indien PM een SSL certificaat installeert voor de klant, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant.

12.3 PM tracht de klant inzicht te geven in de door PM behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door klant gebruikte CMS of hosting systemen, kan PM kan niet garanderen dat zij de klant conversiepercentages en overige statistieken (te allen tijde) kan verstrekken.

12.4 Indien PM e-mailmarketingcampagnes voor de klant uitvoert, factureert PM dit op basis van gewerkte uren.

12.5 De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van e-mailadressen welke gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. De klant dient enkel e-mailadressen te gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen.

12.6 De klant garandeert in ieder geval dat de in artikel 12.5 bedoelde e-mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat indien een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, de klant dit e-mailadres direct verwijdert uit de door PM te gebruiken e-mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de rechtsverhouding tussen PM en de klant is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de klant en PM kennis te nemen. PM blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.